« Nạp Thẻ »

« Khuyến Mãi 20% Chuyển Khoản »

Nhập những kí tự bạn thấy vào ô bên dưới !

Nạp Thẻ Ngay Để Nhận Nhiều Đặt Quyền Nào !

Khuyến mãi

Mệnh Giá Số đồng nhận được Khuyến mãi 1000%
100.000 VNĐ 1000 vạn đồng
9000 vạn đồng
200.000 VNĐ 2000 vạn đồng
1 ức 8 đồng
500.000 VNĐ 5000 vạn đồng
4 ức 5 đồng
1000.000 VNĐ 1 ức đồng
9 ức đồng
2000.000 VNĐ 2 ức đồng
18 ức đồng
3000.000 VNĐ 3 ức đồng
27 ức đồng
Các mốc tiếp theo Nhận đồng tương ứng
Km 1000% đồng

Ghi chú: Mốc nạp sẽ được nhận Tích Lũy, Đồng trong người tối đa được 20 ức.. Tránh nhận quá số đồng gây Âm đồng....