Chiến Trường Tống Kim


Phần Thưởng

  • - Kinh nghiệm
  • - Đồng Khóa
  • - Bạc
  • - Huyền Tinh.

Thời gian 15h30,22h30