Chiến Trường Tống Kim


Phần Thưởng

  • - Kinh nghiệm
  • - Đồng Khóa
  • - Bạc
  • - Huyền Tinh.

Trận 21h/ngày phần thưởng nhân đôi