Hệ Thống Thiên - Ma


I.Nhận Kỹ Năng Thiên Ma

Nhập ma, thăng thiên từ npc tân thủ(nhận cấp trước).

II.Nguyên Liệu Nâng Cấp