Hệ Thống Kỹ Năng 180


Vật Phẩm Cần Thiết

Vật Phẩm Chi Tiết

Rương Bí Tịch 180

Thu Thập:Nhận được khi tham gia event + Săn Boss

Sử Dụng:Nhấp chuột phải nhận được các loại mật tịch 24 môn phái

Sách Bí Tịch

Thu Thập:Nhận được khi mở rương bí tịch

Sử Dụng:Nhấp chuột phải để học và nâng cấp kỷ năng.