Phó Bản Lâu Lân

Thời Gian Hoạt Động:

 • Hoạt Động Bắt Đầu: Lúc 19h00 phút
 • Hoạt Động Kết Thúc: Lúc 21h00 phút
 • Vào Các Ngày: Hàng Tuần
 • Hoạt Động Phó Bản Lâu Lân (Thưởng Cố Định)

  Tên Boss Giết Boss Nhận Mở Nhận
   Thủ Lĩnh Thủ Hộ Giả
   3 Tỷ Kinh Nghiệm
   Lối vào tầng 2
   Tam Đốc Quân
   5 Tỷ kinh nghiệm
   Lối vào tầng 3
   Boss Hắc Kỳ Lân
   Kim nguyên bảo đại
   10 Tỷ Kinh Nghiệm

  Hoạt Động Phó Bản Lâu Lân (Thưởng Rơi Ra Đất)

  Tên Boss Rơi Cố Định Rơi Random
   Tầng 1
   Thủ Lĩnh Thủ Hộ Giả
   01 KNB Đại
   01 Rương Pet
   01 Bùa Bảo Toàn
   200 MG mặt nạ
   200 MG dị dung
   20 Rương MG ngựa
   5 rương MG ấn
   5 Túi chứa NL
   5 Túi mảnh GLK
   1 Rương đá TP
   5 Kinh nghiệm đơn
   Tầng 2
   Tam Đốc Quân
   01 KNB Đại
   01 Rương Pet
   01 Bùa Bảo Toàn
   200 MG mặt nạ
   200 MG dị dung
   20 Rương MG ngựa
   5 rương MG ấn
   5 Túi chứa NL
   5 Túi mảnh GLK
   1 Rương đá TP
   5 Kinh nghiệm đơn
   Tầng 3
   Hắc Kỳ Lân
   01 KNB Đại
   01 Rương Pet
   01 Bùa Bảo Toàn
   200 MG mặt nạ
   200 MG dị dung
   20 Rương MG ngựa
   5 rương MG ấn
   5 Túi chứa NL
   5 Túi mảnh GLK
   1 Rương đá TP
   5 Kinh nghiệm đơn