Phó Bản Thiên Quỳnh Cung


Cách thức tham gia:Tổ đội 6 người, đội trưởng mở phó bản tại kỳ liên sơn

Phần Thưởng Tham Gia

  • - Nhặt huyền tinh (đang cập nhật).
  • - Kinh Nghiệm.