Nhiệm vụ hàng ngày

Thời Gian Hoạt Động:

 • Vào Các Ngày: Trong Tuần
 • Nhiệm vụ 1: Năm 2021

  Nhiệm vụ Yêu cầu Phần thưởng
   Nhiệm vụ 2021
   Lượt 1:
   300 Quái Hắc Thủy Quái
   Map Mê Cung Sa Mạc

   Nhiệm vụ 2021
   Lượt 2:
   01 Trận Tiêu Dao Cốc
   1 Tỷ kinh nghiệm
   02 KNB tiểu
   02 Bùa Bảo Toàn
   05 Linh tê ngọc
   1 Rương trang bị đồng hành
   1 LB vạn Họa cốc + 1 LB Thiên Quỳnh Cung
   Nhiệm vụ 2021
   Lượt 3:
   01 Trận Bạch Hổ Đường

  Nhiệm vụ 2: Tiêu Diệt Quái Map 115

  Nhiệm vụ Yêu cầu Phần thưởng
   Nhiệm vụ
   Giết Quái 115
   Lần 1:
   1000 Thiết Đôn
   Map Mông Cổ Vương Đình
   1 Tỷ kinh nghiệm
   02 KNB tiểu
   02 Bùa Bảo Toàn
   05 Linh tê ngọc
   1 Rương trang bị đồng hành
   1 LB vạn Họa cốc + 1 LB Thiên Quỳnh Cung
   Nhiệm vụ
   Giết Quái 115
   Lần 2:
   1000 Bách Độc Thủ
   Map Nguyệt Nha Tuyền
   1 Tỷ kinh nghiệm
   02 KNB tiểu
   02 Bùa Bảo Toàn
   05 Linh tê ngọc
   1 Rương trang bị đồng hành
   1 LB vạn Họa cốc + 1 LB Thiên Quỳnh Cung
   Nhiệm vụ
   Giết Quái 115
   Lần 3:
   1000 Ải Yên Tẩu
   Map Tàn tích cung A Phòng
   1 Tỷ kinh nghiệm
   02 KNB tiểu
   02 Bùa Bảo Toàn
   05 Linh tê ngọc
   1 Rương trang bị đồng hành
   1 LB vạn Họa cốc + 1 LB Thiên Quỳnh Cung