Nhiệm vụ hàng ngày

Thời Gian Hoạt Động:

 • Vào Các Ngày: Trong Tuần
 • Nhiệm vụ 1: Năm 2021

  Nhiệm vụ Yêu cầu Phần thưởng
   Nhiệm vụ 2021
   Lượt 1:
   300 Quái Hắc Thủy Quái
   Map Mê Cung Sa Mạc
   3 Tỷ kinh nghiệm
   01 KNB Đại
   02 Bùa Bảo Toàn
   100 Rương mãnh ghép
   200 tiền du long
   200 Chiến Thần
   10000 NL Bảo Châu Sơ
   10000 NL Kinh mạch
   10000 NL Thú Cưng
   Nhiệm vụ 2021
   Lượt 2:
   01 Trận Tiêu Dao Cốc
   3 Tỷ kinh nghiệm
   01 KNB Đại
   02 Bùa Bảo Toàn
   100 Rương mãnh ghép
   200 tiền du long
   200 Chiến Thần
   10000 NL Bảo Châu Sơ
   10000 NL Kinh mạch
   10000 NL Thú Cưng
   Nhiệm vụ 2021
   Lượt 3:
   01 Trận Bạch Hổ Đường
   3 Tỷ kinh nghiệm
   01 KNB Đại
   02 Bùa Bảo Toàn
   100 Rương mãnh ghép
   200 tiền du long
   200 Chiến Thần
   10000 NL Bảo Châu Sơ
   10000 NL Kinh mạch
   10000 NL Thú Cưng

  Nhiệm vụ 2: Tiêu Diệt Quái Map 115

  Nhiệm vụ Yêu cầu Phần thưởng
   Nhiệm vụ
   Giết Quái 115
   Lần 1:
   1000 Thiết Đôn
   Map Mông Cổ Vương Đình
   1 Tỷ kinh nghiệm
   01 KNB Trung
   05 Rương đá TP
   05 Kinh Ngiệm đơn
   05 Rương ngựa
   05 Rương Skill ngựa
   05 Túi chứa nguyên liệu
   05 Túi chứa NL thú cưng
   05 Túi NL mặt nạ
   01 Lệnh Bài VHC
   01 Lệnh Bài TQC
   Nhiệm vụ
   Giết Quái 115
   Lần 2:
   1000 Bách Độc Thủ
   Map Nguyệt Nha Tuyền
   1 Tỷ kinh nghiệm
   01 KNB Trung
   05 Rương đá TP
   05 Kinh Ngiệm đơn
   05 Rương ngựa
   05 Rương Skill ngựa
   05 Túi chứa nguyên liệu
   05 Túi chứa NL thú cưng
   05 Túi NL mặt nạ
   01 Lệnh Bài VHC
   01 Lệnh Bài TQC
   Nhiệm vụ
   Giết Quái 115
   Lần 3:
   1000 Ải Yên Tẩu
   Map Tàn tích cung A Phòng
   1 Tỷ kinh nghiệm
   01 KNB Trung
   05 Rương đá TP
   05 Kinh Ngiệm đơn
   05 Rương ngựa
   05 Rương Skill ngựa
   05 Túi chứa nguyên liệu
   05 Túi chứa NL thú cưng
   05 Túi NL mặt nạ
   01 Lệnh Bài VHC
   01 Lệnh Bài TQC