Mặt Nạ

Nâng Cấp Ngựa:

Level Nguyên Liệu
Ngựa cấp 10
Free khi tạo nhân vật
Ngựa cấp 11
Cần 10 KNB Đại + 5 Linh tê ngọc + 300 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 12
Cần 12 KNB Đại + 8 Linh tê ngọc + 400 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 13
Cần 12 KNB Đại + 8 Linh tê ngọc + 600 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 14
Cần 15 KNB Đại + 10 Linh tê ngọc + 600 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 15
Cần 15 KNB Đại + 10 Linh tê ngọc + 1000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 16
Cần 25 KNB Đại + 15 Linh tê ngọc + 1500 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 17
Cần 30 KNB Đại + 20 Linh tê ngọc + 2000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 18
Cần 30 KNB Đại + 30 Linh tê ngọc + 2000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 19
Cần 35 KNB Đại + 35 Linh tê ngọc + 2000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 20
Cần 40 KNB Đại + 40 Linh tê ngọc + 2000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 21
Cần 50 KNB Đại + 70 Linh tê ngọc + 2500 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 22
Cần 50 KNB Đại + 70 Linh tê ngọc + 2500 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 23
Cần 60 KNB Đại + 70 Linh tê ngọc + 3000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 24
Cần 70 KNB Đại + 100 Linh tê ngọc + 3500 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 25
Cần 80 KNB Đại + 120 Linh tê ngọc + 4000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 26
Cần 100 KNB Đại + 150 Linh tê ngọc + 5000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 27
Cần 120 KNB Đại + 200 Linh tê ngọc + 6000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 28
Cần 140 KNB Đại + 250 Linh tê ngọc + 8000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 29
Cần 160 KNB Đại + 300 Linh tê ngọc + 10000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 30
Cần 180 KNB Đại + 350 Linh tê ngọc + 15000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 31
Cần 200 KNB Đại + 400 Linh tê ngọc + 20000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 32
Cần 250 KNB Đại + 500 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 33
Cần 300 KNB Đại + 600 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 34
Cần 350 KNB Đại + 700 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 35
Cần 400 KNB Đại + 800 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 36
Cần 450 KNB Đại + 900 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 37
Cần 500 KNB Đại + 1000 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 38
Cần 550 KNB Đại + 1100 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 39
Cần 600 KNB Đại + 1200 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 40
Cần 650 KNB Đại + 1300 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 41
Cần 700 KNB Đại + 1400 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 42
Cần 750 KNB Đại + 1500 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 43
Cần 800 KNB Đại + 1600 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 44
Cần 850 KNB Đại + 1700 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 45
Cần 900 KNB Đại + 1800 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 46
Cần 950 KNB Đại + 1900 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 47
Cần 1000 KNB Đại + 2000 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 48
Cần 1050 KNB Đại + 2100 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 49
Cần 1100 KNB Đại + 2200 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 50
Cần 1150 KNB Đại + 2300 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 51
Cần 1200 KNB Đại + 2300 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 52
Cần 1500 KNB Đại + 2500 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 53
Cần 1700 KNB Đại + 3000 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 54
Cần 1900 KNB Đại + 3500 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 55
Cần 2100 KNB Đại + 4000 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 56
Cần 2300 KNB Đại + 4500 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 57
Cần 2500 KNB Đại + 5000 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 58
Cần 2700 KNB Đại + 5500 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 59
Cần 2900 KNB Đại + 6000 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 60
Cần 4000 KNB Đại + 10000 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại

Trân Trọng!!!

Chúc Toàn thể Anh Em có 1 năm mới 2022 Vạn Sự Như Ý - An Khang Thịnh Vượng.