Phó Bản Lâu Lân

Thời Gian Hoạt Động:

 • Vào Các Ngày: Trong Tuần
 • Săn Tranh nhận mãnh ghép - Ghép đồng hành 10 kỹ năng

  Map Train
   Train tại map Rừng Săn Thú -- Di chuyển tại NPC hoạt động
  Tên Quái Tranh nhận Tỉ lệ
   Tranh Tý
   30%
   Sửu
   Tranh Sửu
   30%
   Dần
   Tranh Dần
   30%
   Mảo
   Tranh Mảo
   30%
   Thìn
   Tranh Thìn
   30%
   Tỵ
   Tranh Tỵ
   30%
   Ngọ
   Tranh Ngọ
   30%
   Mùi
   Tranh Mùi
   30%
   Thân
   Tranh Thân
   30%
   Dậu
   Tranh Dậu
   30%
   Tuất
   Tranh Tuất
   30%
   Hợi
   Tranh Hợi
   30%

  Ghép Tranh nhận đồng hành 10 kỹ năng

  Nguyên liệu Tỉ lệ Phần thưởng
   50.000 Mảnh ghep + 1000 KNB Đại
   100%
   Đồng hành
   10 kỹ năng