Công Thành Đại Chiến

Thông tin

Hoạt động Công Thành Đại Chiến là 1 hoạt động PK Bang, chiếm giữ Long Trụ và Ngai Vàng,
để tích lũy điểm cá nhân nhầm mang về cho mình vô vàng phần thưởng và Đồng Thường

Mỗi 1 điểm tích lũy tương ứng 1 Điểm tích lũy Đổi được 100 Đồng Thường , tích lũy càng nhiều nhận thưởng càng cao, ai sẽ nắm giữ Ngai Vàng trong kỳ Công Thành Đại Chiến này?

Thời Gian Mở Hoạt Động:

 • Hoạt Động Mở Vào Ngày: Thứ 5 Hàng Tuần
 • Báo Danh Lúc: Lúc 19h50 phút
 • Bắt Đầu Lúc: Lúc 20h00 phút (Chiếm Long Trụ)
 • Ngai Vàng Xuất Hiện: Lúc 20h15 phút (Chiếm Ngai Vàng)
 • Hoạt Động Kết Thúc: Lúc 21h00 phút
 • Hoạt Động Công Thành Đại Chiến

  Thời Gian NPC Xuất Hiện Điểm Tích Lũy
  20h00 Long trụ Thiết Phù Thành 5 Điểm
  Mỗi 5 giây
  20h15 Ngai Vàng 25 Điểm
  Mỗi 5 giây
  21h00 Kết thúc hoạt động Tự về thành chính

  Phần Thưởng Công Thành Đại Chiến

  TOP Xếp Hạng Phần Thưởng Số Lượng
  1 Điểm Tích Lũy 100 Đồng Thường Không Giới Hạn
  TOP I
  Danh Hiệu Công Thành Chiến - TOP I 1
  Bùa bảo toàn 50
  Lệnh Bài Lập Tượng 1
  Rương mãnh ghép lớn 500
  Kim Nguyên bảo Đại 50
  Tiền du long 7000
  Chiến thần 7000
  Nguyên liệu Linh khí 150.000
  Nguyên liệu Bảo Châu 150.000
  Nguyên liệu Kinh mạch 150.000
  Nguyên liệu Pháp Bảo 150.000
  100 Đồng Thường/Điểm Tích Lũy Không Giới Hạn
  TOP II
  Danh Hiệu Công Thành Chiến - TOP II 1
  Bùa bảo toàn 30
  Rương mãnh ghép lớn 300
  Kim Nguyên bảo Đại 30
  Tiền du long 5000
  Chiến thần 5000
  Nguyên liệu Linh khí 150.000
  Nguyên liệu Bảo Châu 100.000
  Nguyên liệu Kinh mạch 100.000
  Nguyên liệu Pháp Bảo 100.000
  100 Đồng Thường/Điểm Tích Lũy Không Giới Hạn
  TOP III
  Danh Hiệu Công Thành Chiến - TOP III 1
  Bùa bảo toàn 10
  Rương mãnh ghép lớn 100
  Kim Nguyên bảo Đại 10
  Tiền du long 3000
  Chiến thần 3000
  Nguyên liệu Linh khí 50.000
  Nguyên liệu Bảo Châu 50.000
  Nguyên liệu Kinh mạch 50.000
  Nguyên liệu Pháp Bảo 50.000
  100 Đồng Thường/Điểm Tích Lũy Không Giới Hạn