Hướng Dẫn Cài Đặt Game


Pacth Update 1.6Gb của Game - Quan Trọng Update Event (Khi đã có Patch của Game)

Tên Tệp Tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
Update Game 24/11/2020 (Link Google) 1.9Gb Download
Update Game 24/11/2020 (Link Dự Phòng) 1.9Gb Download

Patch Game 1.3Gb- Quan Trọng Cần Có (Khi đã có Pak Vinagame)

Tên Tệp Tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
Patch Game(Link Google) 1.30GB Download
Patch Game (Link Dự Phòng) 1.30GB Download

Bản FULL KiemTheTranPhai.Com (Lưu ý: Download xong cần UPDATE thêm FILE 1.9Gb Trên)

Tên Tệp Tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
Sever Trấn Phái Full 26/11/2020- (Link Google) 9.0Gb Download
Sever Trấn Phái Full 26/11/2020- (Link Google Dự Phòng) 9.0Gb Download
Sever Trấn Phái Full 26/11/2020- (Link Google Dự Phòng) 9.0Gb Download
Sever Trấn Phái Full 26/11/2020- (Link Google Dự Phòng) 9.0Gb Download

AutoUpdate của VinaGame

Tên Tệp Tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
AutoUpdate VinaGame 10Mb Download

III. Video Hướng Dẩn Cài Đặt Game Khi Đã Có Pak VinaGame