Bí Kíp Thất Truyền

1. Ghép Bí Kíp Thất Truyền:

Vật phẩm Số lượng Hình ảnh
Già lam kinh nội công Cấp 10 1
Già lam kinh ngoại công Cấp 10 1
Chú Văn Huyết Ngọc (Rơi ở BOSS 115) 1
Kim Nguyên bảo đại 1000

2. Nâng Cấp Bí Kíp thất truyền:

Level Nguyên Liệu
Cấp 1
100 KNB Đại + 02 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 2
150 KNB Đại + 04 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 3
200 KNB Đại + 06 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 4
250 KNB Đại + 08 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 5
300 KNB Đại + 10 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 6
350 KNB Đại + 12 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 7
400 KNB Đại + 14 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 8
450 KNB Đại + 16 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 9
500 KNB Đại + 18 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 10
550 KNB Đại + 20 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 11
600 KNB Đại + 22 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 12
650 KNB Đại + 24 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 13
700 KNB Đại + 26 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 14
750 KNB Đại + 28 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 15
800 KNB Đại + 30 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 16
850 KNB Đại + 32 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 17
900 KNB Đại + 34 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 18
950 KNB Đại + 36 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 19
1000 KNB Đại + 38 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 20
1050 KNB Đại + 40 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 21
1100 KNB Đại + 42 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 22
1150 KNB Đại + 44 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 23
1200 KNB Đại + 46 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 24
1250 KNB Đại + 48 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 25
1300 KNB Đại + 50 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 26
1350 KNB Đại + 52 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 27
1400 KNB Đại + 54 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 28
1450 KNB Đại + 56 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 29
1500 KNB Đại + 58 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 30
1550 KNB Đại + 60 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 31
1600 KNB Đại + 62 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 32
1650 KNB Đại + 64 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 33
1700 KNB Đại + 66 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 34
1750 KNB Đại + 68 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 35
1800 KNB Đại + 70 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 36
1850 KNB Đại + 72 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 37
1900 KNB Đại + 74 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 38
1950 KNB Đại + 76 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 39
2000 KNB Đại + 78 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 40
2050 KNB Đại + 80 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 41
2100 KNB Đại + 82 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 42
2150 KNB Đại + 84 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 43
2200 KNB Đại + 86 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 44
2250 KNB Đại + 88 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 45
2300 KNB Đại + 90 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 46
2350 KNB Đại + 92 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 47
2400 KNB Đại + 94 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 48
2450 KNB Đại + 96 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 49
2500 KNB Đại + 98 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 50
2550 KNB Đại + 100 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 51
2600 KNB Đại + 102 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 52
2650 KNB Đại + 104 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 53
2700 KNB Đại + 106 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 54
2750 KNB Đại + 108 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 55
2800 KNB Đại + 110 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 56
2850 KNB Đại + 112 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 57
2900 KNB Đại + 114 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 58
2950 KNB Đại + 116 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 59
3000 KNB Đại + 118 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 60
3050 KNB Đại + 120 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh