Chiến Trường Tống Kim


Phần Thưởng

  • - Tàng Bảo Đồ
  • - Kinh nghiệm
  • - Đồng Khóa
  • - Bạc
  • - Huyền Tinh.

Thời Giam Hàng Ngày (Hoàn Thành 50 Nhiệm Vụ)