Chiến Trường Tống Kim


Phần Thưởng

  • - Kinh nghiệm
  • - Đồng Khóa
  • - Bạc
  • - Huyền Tinh
  • - Lênh Bài BHĐ

Thời gian: Cả ngày trừ trận 08h00, 19h00, 20h00, 21h00 cứ 30 phút 1 trận