Hệ Thống Thú Cưng

1. Hệ Thống Kỹ Năng Thú Cưng

Cấp độ Nguyên Liệu Tỉ Lệ
Level 1 Kích Hoạt Tại Npc Nâng Cấp
(Miễn Phí khi nhận Code Like Share)
100%
Level 2 20 KNB Đại + 2.000 Nguyên Liệu
90%
Level 3 20 KNB Đại + 3.000 Nguyên Liệu
80%
Level 4 20 KNB Đại + 4.000 Nguyên Liệu
70%
Level 5 20 KNB Đại + 5.000 Nguyên Liệu
60%
Level 6 20 KNB Đại + 6.000 Nguyên Liệu
50%
Level 7 20 KNB Đại + 7.000 Nguyên Liệu
40%
Level 8 20 KNB Đại + 8.000 Nguyên Liệu
30%
Level 9 20 KNB Đại + 9.000 Nguyên Liệu
20%
Level 10 20 KNB Đại + 10.000 Nguyên Liệu
10%

2. Kích Hoạt Trang Bị Thú Cưng

Trang Bị Nguyên Liệu Tỉ Lệ
Nón 100 KNB Đại
100%
Áo 100 KNB Đại
100%
Giày 100 KNB Đại
100%
Vũ Khí 100 KNB Đại
100%
Nhẫn 100 KNB Đại
100%
Bội 100 KNB Đại
100%

3. Nâng Cấp Trang Bị Thú Cưng

Trang Bị Nguyên Liệu Tỉ Lệ
Nón
Thú Cưng
Level 1: Kích hoạt tại NPC Nâng Cấp
Level 2: 2000 vạn đồng + 2.000 Mãnh Ghép Nón
Level 3: 2000 vạn đồng + 3.000 Mãnh Ghép Nón
Level 4: 2000 vạn đồng + 4.000 Mãnh Ghép Nón
Level 5: 2000 vạn đồng + 5.000 Mãnh Ghép Nón
Level 6: 2000 vạn đồng + 6.000 Mãnh Ghép Nón
Level 7: 2000 vạn đồng + 7.000 Mãnh Ghép Nón
Level 8: 2000 vạn đồng + 8.000 Mãnh Ghép Nón
Level 9: 2000 vạn đồng + 9.000 Mãnh Ghép Nón
Level 10: 2000 vạn đồng + 10.000 Mãnh Ghép Nón
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Áo
Thú Cưng
Level 1: Kích hoạt tại NPC Nâng Cấp
Level 2: 2000 vạn đồng + 2.000 Mãnh Ghép Áo
Level 3: 2000 vạn đồng + 3.000 Mãnh Ghép Áo
Level 4: 2000 vạn đồng + 4.000 Mãnh Ghép Áo
Level 5: 2000 vạn đồng + 5.000 Mãnh Ghép Áo
Level 6: 2000 vạn đồng + 6.000 Mãnh Ghép Áo
Level 7: 2000 vạn đồng + 7.000 Mãnh Ghép Áo
Level 8: 2000 vạn đồng + 8.000 Mãnh Ghép Áo
Level 9: 2000 vạn đồng + 9.000 Mãnh Ghép Áo
Level 10: 2000 vạn đồng + 10.000 Mãnh Ghép Áo
Lưu ý: Yêu Cầu Nón Thú Cưng cấp 10 Mới có thể nâng cấp Áo Thú Cưng
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
...
...
Giày
Thú Cưng
Level 1: Kích hoạt tại NPC Nâng Cấp
Level 2: 2000 vạn đồng + 2.000 Mãnh Ghép Giày
Level 3: 2000 vạn đồng + 3.000 Mãnh Ghép Giày
Level 4: 2000 vạn đồng + 4.000 Mãnh Ghép Giày
Level 5: 2000 vạn đồng + 5.000 Mãnh Ghép Giày
Level 6: 2000 vạn đồng + 6.000 Mãnh Ghép Giày
Level 7: 2000 vạn đồng + 7.000 Mãnh Ghép Giày
Level 8: 2000 vạn đồng + 8.000 Mãnh Ghép Giày
Level 9: 2000 vạn đồng + 9.000 Mãnh Ghép Giày
Level 10: 2000 vạn đồng + 10.000 Mãnh Ghép Giày
Lưu ý: Yêu Cầu Vũ khí Thú Cưng cấp 10 Mới có thể nâng cấp Giày Thú Cưng
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
...
...
Vũ khí
Thú Cưng
Level 1: Kích hoạt tại NPC Nâng Cấp
Level 2: 2000 vạn đồng + 2.000 Mãnh Ghép Vũ khí
Level 3: 2000 vạn đồng + 3.000 Mãnh Ghép Vũ khí
Level 4: 2000 vạn đồng + 4.000 Mãnh Ghép Vũ khí
Level 5: 2000 vạn đồng + 5.000 Mãnh Ghép Vũ khí
Level 6: 2000 vạn đồng + 6.000 Mãnh Ghép Vũ khí
Level 7: 2000 vạn đồng + 7.000 Mãnh Ghép Vũ khí
Level 8: 2000 vạn đồng + 8.000 Mãnh Ghép Vũ khí
Level 9: 2000 vạn đồng + 9.000 Mãnh Ghép Vũ khí
Level 10: 2000 vạn đồng + 10.000 Mãnh Ghép Vũ khí
Lưu ý: Yêu Cầu Giày Thú Cưng cấp 10 Mới có thể nâng cấp Vũ khí Thú Cưng
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
...
...
Nhẫn
Thú Cưng
Level 1: Kích hoạt tại NPC Nâng Cấp
Level 2: 2000 vạn đồng + 2.000 Mãnh Ghép Nhẫn
Level 3: 2000 vạn đồng + 3.000 Mãnh Ghép Nhẫn
Level 4: 2000 vạn đồng + 4.000 Mãnh Ghép Nhẫn
Level 5: 2000 vạn đồng + 5.000 Mãnh Ghép Nhẫn
Level 6: 2000 vạn đồng + 6.000 Mãnh Ghép Nhẫn
Level 7: 2000 vạn đồng + 7.000 Mãnh Ghép Nhẫn
Level 8: 2000 vạn đồng + 8.000 Mãnh Ghép Nhẫn
Level 9: 2000 vạn đồng + 9.000 Mãnh Ghép Nhẫn
Level 10: 2000 vạn đồng + 10.000 Mãnh Ghép Nhẫn
Lưu ý: Yêu Cầu Vũ Khí Thú Cưng cấp 10 Mới có thể nâng cấp Nhẫn Thú Cưng
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
...
...
Bội
Thú Cưng
Level 1: Kích hoạt tại NPC Nâng Cấp
Level 2: 2000 vạn đồng + 2.000 Mãnh Ghép Bội
Level 3: 2000 vạn đồng + 3.000 Mãnh Ghép Bội
Level 4: 2000 vạn đồng + 4.000 Mãnh Ghép Bội
Level 5: 2000 vạn đồng + 5.000 Mãnh Ghép Bội
Level 6: 2000 vạn đồng + 6.000 Mãnh Ghép Bội
Level 7: 2000 vạn đồng + 7.000 Mãnh Ghép Bội
Level 8: 2000 vạn đồng + 8.000 Mãnh Ghép Bội
Level 9: 2000 vạn đồng + 9.000 Mãnh Ghép Bội
Level 10: 2000 vạn đồng + 10.000 Mãnh Ghép Bội
Lưu ý: Yêu Cầu Nhẫn Thú Cưng cấp 10 Mới có thể nâng cấp Bội Thú Cưng
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
...
...