Hệ Thống Trang Bị Đồng hành

1. Hệ Thống Trang Bị Đồng hành Bộ 1

Cấp độ Nguyên Liệu Tỉ Lệ
Level 1 10.000 Nguyên Liệu
100%
Level 2 20.000 Nguyên Liệu
90%
Level 3 30.000 Nguyên Liệu
80%
Level 4 40.000 Nguyên Liệu
70%
Level 5 50.000 Nguyên Liệu
60%
Level 6 60.000 Nguyên Liệu
50%
Level 7 70.000 Nguyên Liệu
40%
Level 8 80.000 Nguyên Liệu
30%
Level 9 90.000 Nguyên Liệu
20%
Level 10 100.000 Nguyên Liệu
10%

3. Hệ Thống Trang Bị Đồng hành Bộ 2

Trang Bị Nguyên Liệu Tỉ Lệ
Liên
Đồng Hành
Level 1: 1000 vạn đồng + 10.000 Mãnh Ghép Liên
Level 2: 2000 vạn đồng + 20.000 Mãnh Ghép Liên
Level 3: 2000 vạn đồng + 30.000 Mãnh Ghép Liên
Level 4: 2000 vạn đồng + 40.000 Mãnh Ghép Liên
Level 5: 2000 vạn đồng + 50.000 Mãnh Ghép Liên
Level 6: 2000 vạn đồng + 60.000 Mãnh Ghép Liên
Level 7: 2000 vạn đồng + 70.000 Mãnh Ghép Liên
Level 8: 2000 vạn đồng + 80.000 Mãnh Ghép Liên
Level 9: 2000 vạn đồng + 90.000 Mãnh Ghép Liên
Level 10: 2000 vạn đồng + 100.000 Mãnh Ghép Liên
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Yêu Đái
Đồng Hành
Level 1: 1000 vạn đồng + 10.000 Mãnh Ghép Yêu Đái
Level 2: 2000 vạn đồng + 20.000 Mãnh Ghép Yêu Đái
Level 3: 2000 vạn đồng + 30.000 Mãnh Ghép Yêu Đái
Level 4: 2000 vạn đồng + 40.000 Mãnh Ghép Yêu Đái
Level 5: 2000 vạn đồng + 50.000 Mãnh Ghép Yêu Đái
Level 6: 2000 vạn đồng + 60.000 Mãnh Ghép Yêu Đái
Level 7: 2000 vạn đồng + 70.000 Mãnh Ghép Yêu Đái
Level 8: 2000 vạn đồng + 80.000 Mãnh Ghép Yêu Đái
Level 9: 2000 vạn đồng + 90.000 Mãnh Ghép Yêu Đái
Level 10: 2000 vạn đồng + 100.000 Mãnh Ghép Yêu Đái
Lưu ý: Yêu Cầu Liên Đồng Hành cấp 10 Mới có thể nâng cấp Áo Đồng Hành
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
...
...
Bội
Đồng Hành
Level 1: 1000 vạn đồng + 10.000 Mãnh Ghép Bội
Level 2: 2000 vạn đồng + 20.000 Mãnh Ghép Bội
Level 3: 2000 vạn đồng + 30.000 Mãnh Ghép Bội
Level 4: 2000 vạn đồng + 40.000 Mãnh Ghép Bội
Level 5: 2000 vạn đồng + 50.000 Mãnh Ghép Bội
Level 6: 2000 vạn đồng + 60.000 Mãnh Ghép Bội
Level 7: 2000 vạn đồng + 70.000 Mãnh Ghép Bội
Level 8: 2000 vạn đồng + 80.000 Mãnh Ghép Bội
Level 9: 2000 vạn đồng + 90.000 Mãnh Ghép Bội
Level 10: 2000 vạn đồng + 100.000 Mãnh Ghép Bội
Lưu ý: Yêu Cầu Yêu Đái Đồng Hành cấp 10 Mới có thể nâng cấp Bội Đồng Hành
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
...
...
Nón
Đồng Hành
Level 1: 1000 vạn đồng + 10.000 Mãnh Ghép Nón
Level 2: 2000 vạn đồng + 20.000 Mãnh Ghép Nón
Level 3: 2000 vạn đồng + 30.000 Mãnh Ghép Nón
Level 4: 2000 vạn đồng + 40.000 Mãnh Ghép Nón
Level 5: 2000 vạn đồng + 50.000 Mãnh Ghép Nón
Level 6: 2000 vạn đồng + 60.000 Mãnh Ghép Nón
Level 7: 2000 vạn đồng + 70.000 Mãnh Ghép Nón
Level 8: 2000 vạn đồng + 80.000 Mãnh Ghép Nón
Level 9: 2000 vạn đồng + 90.000 Mãnh Ghép Nón
Level 10: 2000 vạn đồng + 100.000 Mãnh Ghép Nón
Lưu ý: Yêu Cầu Bội Đồng Hành cấp 10 Mới có thể nâng cấp Nón Đồng Hành
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
...
...
Giày
Đồng Hành
Level 1: 1000 vạn đồng + 10.000 Mãnh Ghép Giày
Level 2: 2000 vạn đồng + 20.000 Mãnh Ghép Giày
Level 3: 2000 vạn đồng + 30.000 Mãnh Ghép Giày
Level 4: 2000 vạn đồng + 40.000 Mãnh Ghép Giày
Level 5: 2000 vạn đồng + 50.000 Mãnh Ghép Giày
Level 6: 2000 vạn đồng + 60.000 Mãnh Ghép Giày
Level 7: 2000 vạn đồng + 70.000 Mãnh Ghép Giày
Level 8: 2000 vạn đồng + 80.000 Mãnh Ghép Giày
Level 9: 2000 vạn đồng + 90.000 Mãnh Ghép Giày
Level 10: 2000 vạn đồng + 100.000 Mãnh Ghép Giày
Lưu ý: Yêu Cầu Nón Đồng Hành cấp 10 Mới có thể nâng cấp Giày Đồng Hành
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
...
...