Hệ Thống Trang Bị Đồng hành

1. Hệ Thống Trang Bị Đồng hành Bộ 1

2. Hệ Thống Trang Bị Đồng hành Bộ 2

Trang Bị Nguyên Liệu Tỉ Lệ
Liên
Đồng Hành
Level 1: 100 KNB đại + 10.000 Mãnh Ghép Liên
Level 2: 100 KNB đại + 20.000 Mãnh Ghép Liên
Level 3: 100 KNB đại + 30.000 Mãnh Ghép Liên
Level 4: 100 KNB đại + 40.000 Mãnh Ghép Liên
Level 5: 100 KNB đại + 50.000 Mãnh Ghép Liên
Level 6: 100 KNB đại + 60.000 Mãnh Ghép Liên
Level 7: 100 KNB đại + 70.000 Mãnh Ghép Liên
Level 8: 100 KNB đại + 80.000 Mãnh Ghép Liên
Level 9: 100 KNB đại + 90.000 Mãnh Ghép Liên
Level 10: 100 KNB đại + 100.000 Mãnh Ghép Liên
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Yêu Đái
Đồng Hành
Level 1: 100 KNB đại + 10.000 Mãnh Ghép Yêu Đái
Level 2: 100 KNB đại + 20.000 Mãnh Ghép Yêu Đái
Level 3: 100 KNB đại + 30.000 Mãnh Ghép Yêu Đái
Level 4: 100 KNB đại + 40.000 Mãnh Ghép Yêu Đái
Level 5: 100 KNB đại + 50.000 Mãnh Ghép Yêu Đái
Level 6: 100 KNB đại + 60.000 Mãnh Ghép Yêu Đái
Level 7: 100 KNB đại + 70.000 Mãnh Ghép Yêu Đái
Level 8: 100 KNB đại + 80.000 Mãnh Ghép Yêu Đái
Level 9: 100 KNB đại + 90.000 Mãnh Ghép Yêu Đái
Level 10: 100 KNB đại + 100.000 Mãnh Ghép Yêu Đái
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Bội
Đồng Hành
Level 1: 100 KNB đại + 10.000 Mãnh Ghép Bội
Level 2: 100 KNB đại + 20.000 Mãnh Ghép Bội
Level 3: 100 KNB đại + 30.000 Mãnh Ghép Bội
Level 4: 100 KNB đại + 40.000 Mãnh Ghép Bội
Level 5: 100 KNB đại + 50.000 Mãnh Ghép Bội
Level 6: 100 KNB đại + 60.000 Mãnh Ghép Bội
Level 7: 100 KNB đại + 70.000 Mãnh Ghép Bội
Level 8: 100 KNB đại + 80.000 Mãnh Ghép Bội
Level 9: 100 KNB đại + 90.000 Mãnh Ghép Bội
Level 10: 100 KNB đại + 100.000 Mãnh Ghép Bội
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Nón
Đồng Hành
Level 1: 100 KNB đại + 10.000 Mãnh Ghép Nón
Level 2: 100 KNB đại + 20.000 Mãnh Ghép Nón
Level 3: 100 KNB đại + 30.000 Mãnh Ghép Nón
Level 4: 100 KNB đại + 40.000 Mãnh Ghép Nón
Level 5: 100 KNB đại + 50.000 Mãnh Ghép Nón
Level 6: 100 KNB đại + 60.000 Mãnh Ghép Nón
Level 7: 100 KNB đại + 70.000 Mãnh Ghép Nón
Level 8: 100 KNB đại + 80.000 Mãnh Ghép Nón
Level 9: 100 KNB đại + 90.000 Mãnh Ghép Nón
Level 10: 100 KNB đại + 100.000 Mãnh Ghép Nón
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Giày
Đồng Hành
Level 1: 100 KNB đại + 10.000 Mãnh Ghép Giày
Level 2: 100 KNB đại + 20.000 Mãnh Ghép Giày
Level 3: 100 KNB đại + 30.000 Mãnh Ghép Giày
Level 4: 100 KNB đại + 40.000 Mãnh Ghép Giày
Level 5: 100 KNB đại + 50.000 Mãnh Ghép Giày
Level 6: 100 KNB đại + 60.000 Mãnh Ghép Giày
Level 7: 100 KNB đại + 70.000 Mãnh Ghép Giày
Level 8: 100 KNB đại + 80.000 Mãnh Ghép Giày
Level 9: 100 KNB đại + 90.000 Mãnh Ghép Giày
Level 10: 100 KNB đại + 100.000 Mãnh Ghép Giày
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%